Partners

Oudercomité

Bij viio geloven we in de meerwaarde van een goede samenwerking met de ouders. Hun blik kan ons helpen om onze visie te verruimen en aan te scherpen. En dat is een pluspunt voor zowel onze leerlingen als onze school.

Ben jij als ouder geïnteresseerd om mee te werken aan ons pedagogisch project? Of wil je graag je steentje bijdragen aan het welbevinden van onze leerlingen? We horen het graag!

In contact komen met het oudercomité, kan via het formulier hieronder:

Internaat

Viio werkt nauw samen het Internaat Mariavreugde Borgloon.
Zo volgen we beide de studieresultaten op via smartschool.
Op die manier passen de studiebegeleiding op de school en die op die op het internaat goed in mekaar.
De verplaatsingen van en naar Borgloon gebeuren vlot en efficiënt via het eigen vervoer van het internaat.

Contactgegevens

Internaat Mariavreugde BorgloonCLB


Algemene werking

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Jij en je ouders kunnen dus gerust los van de school bij ons terecht.

Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de leerling nood heeft aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als de leerling daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe voldoende in staat is om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (hij wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van de ouders nodig. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

De Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kan naar het CLB...

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • je moeite hebt met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • voor inentingen.

Je moet naar het CLB...

 • voor het systematisch contactmoment
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Onze werking is op deze manier georganiseerd

 We werken met een onthaalteam per school. Deze CLB-medewerkers zorgen voor:

 • Onthaal van nieuwe vragen
 • Informeren en adviseren van leerlingen en hun ouders
 • Handelingsgericht advies aan leerkrachten in hun zorg voor leerlingen
 • Toe leiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern)

Op de website van Vrij CLB Limburg (https://www.vclblimburg.be/#afdelingen) zijn de contactgegevens van de onthaalteams terug te vinden.

Daarnaast werken we met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten):

 • Uitgebreide analyse van de problemen
 • Begeleiden
 • Coördineren van begeleidingstrajecten
 • Verontrustende situaties, crisissituaties

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. De school, leerlingen en/of ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit is.

 Op onderzoek: het systematisch contact met het CLB

Er zijn 1 contactmoment en er zijn 2 vaccinatiemomenten.

De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod te voorzien op vlak van welbevinden en gezondheid.

 

1e secundair

3e secundair

Contactmoment

 

Verplicht

Vaccinatieaanbod

X

 We overlopen even de aandachtspunten:

 • Leerlingen uit het eerste secundair krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen in het derde secundair bieden we een uitgebreider contactmoment aan met aandacht voor welbevinden en gezondheid.

Inentingen

 

Welke inentingen kan je krijgen?

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

 

   
     
 • 1ste secundair

12/13 jaar

Humaan Papillomavirus (2x)

 • 3de secundair

14/15 jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Naar een andere school

 Wanneer je van school verandert, wordt je dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).

De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding en (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden automatisch overgedragen.

 • Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door je ouders of door jezelf indien je 12 jaar of ouder bent. Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat je in de nieuwe school wordt ingeschreven en dus via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop je dit leest). Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch met je inschrijving verhuist.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je dat zelf, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met toestemming van de leerling. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je de nodige uitleg geeft. Je kan een kopie vragen aan de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is er vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de systematische contacten.

Een klacht

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dit garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan een CLB-medewerker of de directeur van het CLB.

Ook belangrijk om weten

 • Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 12 jaar - gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.
 • Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders.
 • Het CLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.

Website Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of your life

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een andere studierichting? Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan!

Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing!  

Voor wie? Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs

Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be

Wanneer? Maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 20 u. en woensdag van 14 tot 20 u., schoolvakanties niet meegerekend.  

Natuurlijk blijven we ook bereikbaar op school via Smartschool, je leerkracht of leerlingenbegeleider.